Terms & conditions

Presentatie van de service Opentime Terug naar de inhoudstafel

Service

De Opentime Service (vanaf hier « Opentime » of « Service ») is een software de valorisatie van tijd en opvolging van activiteiten. Het is enkel bestemd voor professioneel gebruik.

Opentime noodzaakt de geabonneerde client (vanaf hier « de Client ») een toegang tot een telecommunicatief netwerk aangepast aan de minimale vereisten die beschreven zijn in de rubriek « Technische specificaties ».

Inschrijving

Alle inschrijving aan de Service zijn onderheven aan de Globale Condities van gebruik van de service Opentime bevattende de integraliteit van het akkoord tussen de client en No Parking SARL, met uitsluiting van alle andere maatregelen.

De Client is volledig geëngageerd van zodra hij alle etapes gevalideerd heeft van de online inschrijving. De toegang tot de Service is vanaf dan onderheven aan de betaling van de Service.

De Service is toegankelijk « op Abonnement » dit wil zeggen het vrij gebruik voor een gegeven periode.

Specifieke, niet inbegrepen Services

Als de Client wil genieten van specifieke diensten (bijvoorbeeld: schooling ter plaatse, ontwikkeling van specifieke functionaliteiten…) Moet hij dit op voorhand informaren aan No Parking SARL zodat er een oplossing op maat kan gevonden worden tussen de partijen.

Evolutie van de Service, de tariefen en de Globale Condities Terug naar de inhoudstafel

Evolutie van de Service

De Service kan evolueren op elk moment om te blijven voldoen aan de verwachtingen van de gebruikers en om tevens rekening te houden met de techonologische evoluties.

Evolutie van de algemene condities en tarieven van de Service

De tarieven en de Globale Condities van de Service kunnen ook op elk moment evolueren. De tarieven en/of de Globale Condities van gebruik van de service Opentime zullen worden geüpdate rechtstreeks op de website vane No Parking SARL en bevat de datum van de laatste update. De Client wordt dus verzocht om zich regelmatig op de website te begeven om de laatste versie van de Globale Conditites van gebruik te bekijken.

De Client die zich inschrijft op een abonnement zal automatisch de nieuwe Globale Condities van de Service hanteren op het moment van zijn vernieuwing van het Abonnement.

De Client geniet van een vast bedrag voor een periode van twee jaar, onder voorwaarde dat hij zijn Abonnement behoudt. Wenst de Client echter om zijn gebruiksplan aan te passen, moet hij de nieuwe tarieven hanteren.

De geabonneerde Client bezit het recht om zijn abonnement te annuleren binnen de condities zoals beschreven in « Annulatie van het Abonnement ».

Gratis proefperiode van de Service Terug naar de inhoudstafel

De Client die zich inschrijft op de Service voor de eerste keur kan, als hij dat wil, van een gratis proefperiode genieten.

Deze proefperiode kan niet 30 dagen overschrijden, eender welke abonomentformule aan de Service geselecteerd is.

De geabonneerde Client kan niet meer genieten van een gratis proefperiode.

Gebruik van de Service Terug naar de inhoudstafel

Duur

De Client die ingeschreven is tot de Service via een maandelijks abonnement, vernieuwbaar met een identieke duur, is onderheven aan de Globale Condities van de Service tijdens zijn vernieuwing. Het Abonnement begint de eerste dag van inschrijving tot de betalende Service, de datum die ook de maandelijkse verjaardag zal worden van het Abonnement.

Als de Client, die geniet van een gratis proefperiode, zich inschrijft voor een betalend Abonnement, wordt de dag van inschrijving aan de betalende Service de begindag van het maandelijkse Abonnement.

Gebruiksvoorwaarden

De Client zal zich voornemen om de software te gebruiken in normale omstandigheden zoals die nodig zijn voor zijn werk, zoals voorgelegd door No Parking SARL beschikbaar in de software handleiding.

De Client mag de software enkel de software gebruiken voor persoonlijk gebruik en mag in geen enkel geval het verplaats, doorverhuren of ter beschikking stellen van derde, zelfs gratis, tenzij de gebruikers verbonden zijn aan de Client.

Elke afwijking in de functionaliteit moet zonder uitstel ter attentie van No Parking SARL worden gebracht.

Ten gevolgen van een blokkerende afwijking op het niveau van service Opentime, No Parking SARL zal zich voornemen om alles in orde te brengen zodat de Client binnen de 48 een correct werkende versie heeft.

In geval van volledige stopzetting van de activiteiten van No Parking SARL, deze zal zich engageren om de Client te voorzien van de volledige source code van de software onder de vorm van het type « Open Source » gecertificeerd door the Open Source Initiative (OSI) alsmede alle gegevens en de configuratie bestanden van de gebruikers.

Het geheel van documenten, informatie en gegevens, ingegegeven in de softWare Opentime, zijn, tenzij anders aangegeven in het contract, volledig vertrouwelijk.

Aanpassing van de parameter van het account door de Client

De Client heeft de mogelijkheid om zijn parameters aan te passen op eender wel moment. Hij kan, tijdens zijn abonnement, zich begeven op zijn account en een ander aantal gebruikers - meer of minder - inschrijven aan de Service. In het geval van een vermindering van het aantal gebruikers, moet hij er eerst voor zorgen dat het aantal actieve gebruikers overeenkomt met de limiet van de nieuwe formule.

De parameters van het account van de Client worden onmiddelijk in werking gesteld. Hij kan dus onmiddelijk genieten van de aanpassingen van zijn account.

Annulatie van het Abonnement

De opzeggen van het contract zal gebeuren door middel van een functie in de parameters in de Service.

De volledige, vroegtijdig betaalde bijdrage van de lopende maand, blijft incasseerbaar.

Op het einde van het Abonnement, No Parking SARL zal zich opleggen om, op vraag van de Client, alle elementen, gegevens en bestanden die nog op de server zijn gestockeerd, te vernietigen.

Opzeggen van de service

De maatschappij No Parking SARL behoudt zich het recht om het contract op te zeggen voor het einde van de termijn, en zonder vergoeding tegenover de Client, in het geval dat deze een obligatie dat in het contract staat niet heeft nageleefd, zonder enig gevolg, voornamelijk in de volgende instanties:

  • niet betalen van huur,
  • stopzetting van activiteiten,
  • liquidatie van goederen,
  • vervalsing van de Service.

Huren Terug naar de inhoudstafel

De Opentime software wordt ter beschikking gesteld aan de Client, tegen een maandelijkse huur, berekend op het aantal gebruikers.

Het aantal gebruikers dat ter referentie wordt gebruikt om de maandelijkse huur te berekenen komt overeen met het aantal gebruiks ingegeven in de preferenties van het account van de Client.

De huur kan elke maand vooraf betaald worden voor de maandlijks vastgelegde datum.

De huur omvat:

  • de gebruikslicentie,
  • de hotline via telefoon (+33 (0)3 20 06 51 26) en email (support@noparking.net),
  • updaten van de software.

Beperkingen van verantwoordelijkheid

No Parking SARL neemt geen verantwoordelijkheid op in verband met de resultaten die afhankelijk zijn van het technisch platform en zijn hosting.

In geen enkel geval neemt No Parking SARL verantwoordelijkheid tegenover de Client in het geval van schade, direct of indirect, inbegrepen maar niet uitsluitend geld verlies, product verlies, voordelen verlies, onderbreking van de activiteitn of enige andere vorm van verlies of geldstraf, en dat zelfs als een vertegenwoordiger van No Parking SARL werd geinformeerd over de mogelijkheid van enige vorm vanschade.

In geen enkel geval zal No Parking SARL de verantwoordelijkheid op zich nemen tegenover de Client in het geval van klacht van derde.

Hosting Terug naar de inhoudstafel

Hosting-servers

De gegevens worden gehost door No Parking, op servers van OVH in Frankrijk.

Obligatie van middelen

No Parking SARL wordt verantwoordelijk houden voor het functioneren van de Service. Haar verantwoordelijk echter enkel worden aangesproken in geval van een zware fout in de executie van haar verantwoordelijkheden hier onder beschreven.

Beschikbaarheid van de Service

No Parking SARL engageert zich om te zorgen voor de middelen die noding zijn om de kwaliteit van de services die ze aanbied te garanderen en er voor te zorgen dat de Client toegang heeft to de Service 24 uur op 24, 7 dagen op 7.

No Parking SARL reserveert zich het recht om stipt en tijdelijk de toegang tot de Service op te heffen, voornamelijk voor eventuele interventies en onderhoudt, om verbeteringen aan te brengen aan de Service om te zorgen voor een goede functionering (opslaan van het systeem, enz.).

No Parking SARL is niet verantwoordelijk voor onderbrekingen in de toegang van de Service die niets met de Service zelf te maken hebben maar die aan derde of aan de technische operatoren met wie ze samenwerken of aan electronische problemen of materiaal ligt (Bijvoorbeeld : infractie, storingen van het netwerk, storing geconnecteerd met software van derde, aanpassingen van de API van de dienstverlening van software van derde, enz.)

No Parking SARL engageert zich om interne controles te voorzien die garanderen dat de Service toegankelijk en in normale staat van gebruik is.

Compabiliteit van de formaten

No Parking SARL garandeert niet de compatibiliteit met alles bestaande bestandsformaten noch met alle geschikbare gegevens die verkregen zijn via een software van derde.

Vertrouwelijk en veilig

No Parking SARL engareert zich om alle gebruikelijke en redelijke middelen in te zetten om de vertrouwelijkheid informatie die de Client gemanipuleerd wordt en de vertrouwelijkheid van resultaten die bekomen zijn te garanderen. En tevens het beschermen tegen enige externe toegang. No Parking SARL verbiedt onderandere om gegevens te gebruiken van analyses door de Service. De Service encrypteert daarom alle transacties van gegevens met het SSL protocol.

Disfunctioneren

In het geval dat het normale gebruik van de Service zou belet zijn voor een periode van meer dan 2 opeenvolgende dagen of 4 dagen met korte periodes van normaal gebruik, over een zelfde periode van 30 dagen, de Client zal, op zijn geformuleerd verzoek binnen de 7 dagen van het incident, een korting van 10% krijgen op zijn volgende maandelijkse factuur, op uitsluiting van enige vorm van schadevergoeding of strafslag.

Geschil Terug naar de inhoudstafel

In geval van geschil moeten alle betrokken partijen zich uitsluitend richten het het tribunaal van Lille (France) om alle informatie te verkrijgen over het geschil.

In geval van inbreuk van de overeenkomsten voorgelegd aan de Client in het contract, wordt het huidige contract ontbonden, zonder aanmaning, noch juridische achtervolging. Daarentegen, moet de Client No Parking SARL een boete betalen van 500 €, zonder enige compensatie voor schadevergoeding die No Parking SARL eventueel zou kunnen hebben.